Foreldreråd
Rådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Det skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. SU-leder er også foreldrerådets leder. Det er opp til SU-leder/foreldrene/DL om det blir innkalt til flere møter enn foreldremøtene. Forruten møtene har barnehagen som regel en dugnad i året.

SU
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ med repesentasjon av foreldre, personale og styret.

Hos oss har det følgende medlemmer:
2 representanter fra personalet
2 representanter fra foreldreneFrilagt huske lav.png
1 representanter fra styret
Daglig leder deltar som saksfremlegger, men har ikke stemmerett.

SU – oppgaver
* Konstituere seg selv
* Synliggjøre seg overfor personalet og foreldrene
* Fastsette årsplan
* Bli forelagt og uttale seg om budsjett og regnskap
* Evaluere aktiviteter og barnehageåret
* Uttale seg om søknad midlertidig og varig dispensasjon

SU-representanter velges på første foreldreråd på høsten.

FAU
Foreldrenes arbeidsutvalg består av to foreldre fra hver avdeling,
hvor SU-representantene er inkludert. FAU sin største oppgave er
sommerfesten for barn og ansatte.