Informasjon til foresatte om hvordan Kolsåstrollet  barnehage håndterer personopplysninger

Barnehagen håndterer personopplysninger om barn og foresatte som er nødvendige for å kunne gi et forsvarlig barnehagetilbud. Formålet med behandling av personopplysningene er for å gi forsvarlig omsorg av barnet.

For det tilfelle foresatte ønsker informasjon om personopplysningene som håndteres i barnehagen, skal daglig leder kontaktes. Avtalen om barnehageplass gir rettslig grunnlag for å håndtere personopplysninger som er nødvendige for å gi et forsvarlig barnehagetilbud. Håndtering av opplysninger utover dette skal baseres på samtykke fra foresatte.

Personopplysningene håndteres i henhold til krav i relevante lover, forskrifter og interne rutiner, slik at bare personer med innsynsrett og ansatte med tjenstlig behov, får kjennskap til opplysningene. Opplysningene arkiveres i barnehagen slik at opplysningene skal være beskyttet fra uvedkommende, men samtidig tilgjengelig for ansatte ved behov.

Opplysningene oppbevares så lenge barnet har plass i barnehagen. Når barnet slutter i barnehagen, vil opplysningene enten overføres til foresatte eller bli makulert av barnehagen.

Foresatte har rett til å anmode daglig leder om innsyn i personopplysningene samt rett til korrigering eller sletting av opplysningene. Foresatte har videre rett til å protestere mot behandling av personopplysninger, men dette må vurderes i henhold til barnehagens behov i forhold til å kunne gi et forsvarlig tilbud.

For det tilfelle behandlingen av personopplysninger baseres på samtykke, har foresatte anledning til når som helst å trekke samtykke tilbake. For det tilfelle foresatte ikke aksepterer å gi nødvendige personopplysninger som barnehagen anser nødvendig, kan konsekvensen bli at barnehageplassen opphører. Foresatte har adgang til å klage på barnehagens håndtering av personopplysninger til Datatilsynet.

I Kolsåstrollet barnehage bruker vi MyKid som kommunikasjonsplattform. Her gjelder egne retningslinjer når det gjelder personvern og personopplysninger, hvor eget samtykke finner sted via MyKid sine sider.

MyKid følger opp at alt innen GDPR, knyttet opp mot MyKid, blir ivaretatt i samarbeid med barnehagen. Bildebruk er viktig for dokumenteringen av barnehagens pedagogiske virksomhet. Alt som har med personvern og personopplysninger rundt dette blir ivaretatt i et eget samtykkeskjema, som alle brukere av barnehagen blir introdusert for.