Vi profilerer oss som en prosjektbarnehage. Vi har arbeidet med to til tre prosjekter gjennom mange år og har etter hvert bygget opp en kompetanse på hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike prosjekt ut fra de på forhånd satte mål. Vi har også laget oss en mal for dette med tanke på både barns, foreldres og personalets medvirkning.Vi ønsker å satse på prosjekter, fordi vi ser hvor inspirerende og lærerikt det er for både barn og voksne å arbeide på tvers og tverrfaglig. ForelDSC_2025drene er også med å påvirke tema og innhold av prosjektene. Enkelte prosjekt tar direkte utgangspunkt i et fagområdet, i andre prosjekt vil fokuset kanskje være på et til to av fagområdene. Men vi arbeider trverrfaglig og er innom alle områdene i løpet av et år.

På våren starter vi å diskutere tema for neste års prosjekt. Diskusjonsgrunnlaget er ideer fra foreldrene og personalet. Vi velger ut to til fire prosjekt avhengig på størrelse og omfanget av de ulike prosjektene. Vi ønsker at de skal ha en varighet på minimum 6 uker. På vårens foreldremøtet arbeider foreldrene i grupper med ideutveksling i forhold til de ulike prosjektene. I forkant av hvert prosjekt velger vi en komitè bestående av en pedagogisk leder og personal med spesiell interesse for prosjektet. De arbeider med planlegging, gjennomføring, organisering, grupper på tvers etc i forhold til målene for akkurat dette prosjektet og prosjektarbeid i Kolsåstrollet. Før oppstart av selve prosjektet forsøker vi alltid å få tak i en ekspert på området som kan spre kunnskap og entusiasme til personalet.

Mål for prosjektarbeid:
Bli kjent med barn og voksne på tvers av avdelingene
Gjøre erfaringer og morsomme aktiviteter sammen
Kunnskapsformidling