Relasjoner

Nære og åpne relasjoner mellom barn/barn og barn/voksne er noe av det viktigste vi kan arbeide for i barnehagen. Dersom de  voksne klarer å være seg selv og veilede barna på en ærlig og fin måte vil barnet føle seg sett og respektert. Vi forsøker å møte barnet på en likeverdig men ikke likestilt måte. Et godt verktøy for å få til en nær relasjon er å bruke et personlig språk i motsetning til et generelt språk. Dette betyr at vi forsøker å snakke i jeg-form i stedet for du/man/vi-form. Det innebærer også en ikke-dømmende holdning og å akseptere at det finnes ulike sannheter og følelser. Flere ansatte har ettårs kurs i EQ.

IMG_0007-008Sosial kompetanse

Kolsåstrollet barnehage har i mange år arbeidet med sosial kompetanse og konflikthåndteringsmetoder. Vi mener det er det aller viktigste vi kan gi barn i førskolealder.

Kolsåstrollet barnehage har i mange år arbeidet med sosial kompetanse og konflikthåndteringsmetoder. Vi mener det er det aller viktigste vi kan gi barn i førskolealder.

Les mer

Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø

– Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagene. Planen er et arbeidsverktøy for alle kommunale og private barnehager i arbeidet med å forebygge og forhindre krenkende ord og handlinger mot barn.
Vi i Kolsåstrollet har jobbet med tema mobbing planen siden januar 2015 og refelktert, vurdert og gjort den til vår egen. Planen viser hvordan vi jobber med det psykososiale miljøet i barnehagen, hvordan de ansatte styrkes i arbeidet mot mobbing og hvilke rutiner vi har i arbeidet for å forebygge mobbing.

Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø

Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet

Det krever voksne som er villige til å ta barnas perspektiv og anerkjenne deres tanker og meninger.

Les mer.

Lek

Lek er barnets viktigste aktivitet. Leken er et mål i seg selv samtidig som den stimulerer alle utviklingsOLYMPUS DIGITAL CAMERAområder.Lek er en frivillig aktivitet som er lystbetont og indremotivert. Barnet leker fordi det er morsomt å leke. Lek har en egenverdi for barnet, og er derfor et mål i seg selv.

Gjennom leken lærer barnet seg selv å kjenne, hva det kan – og ikke kan klare av utfordringer, altså utvikling av selvoppfatning og identitet. Lek fremmer barns utvikling på alle områder: Språklig, intellektuelt, fysisk, emosjonelt og ikke minst sosialt.

Les mer.

LEKENDE LETT Slottet-Skogen

Tallforståelse

Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag.

Vi vil at alle barn skal oppleve undring og glede knyttet til matematikk og naturfag
Det er mye tall og former i lek. Tar vi utgangspunkt i puslespill må barna se etter form, farge og mønster. De yngste leker med puttekasser hvor hele idéen er å finne ut hvor formene passer inn. Barna spiller forskjellige typer spill som oppøver tallforståelsen og se sammenhenger (terningspill/memory). Vi har mye lekemateriell som kan telles, sorteres eller grupperes. Barn sorterer som en del av leken, biler etter farge, dyr etter art eller størrelse eller klosser etter størrelser, farger eller former. Vi leser bøker med dette tema, vi leker regelleker som å høre musikk, og når musikken stopper skal man gå to og to sammen, tre og tre sammen eller andre grupperinger man kommer på. Ute leker vi med sand og vann: former, vekt og volum.

Les mer.

Prosjekter

Vi profilerer oss som en prosjektbarnehage. Vi har arbeidet med to til tre prosjekter gjennom mange år og har etter hvert bygget opp en kompetanse på hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike prosjekt ut fra de på forhånd satte mål. Vi har også laget oss en mal for dette med tanke på både barns, foreldres og personalets medvirkning.Frilagt huske lav.pngVi ønsker å satse på prosjekter, fordi vi ser hvor inspirerende og lærerikt det er for både barn og voksne å arbeide på tvers og tverrfaglig. Foreldrene er også med å påvirke tema og innhold av prosjektene. Enkelte prosjekt tar direkte utgangspunkt i et fagområdet, i andre prosjekt vil fokuset kanskje være på et til to av fagområdene. Men vi arbeider trverrfaglig og er innom alle områdene i løpet av et år. IMG_0008 (2)

Les mer.

 

Visjon, verdier og menneskesyn

Vi har valgt å fokusere på verdier og menneskesyn i det daglige arbeidet med barn, og la det ligge til grunn for alt hva vi gjør i jobben vår. Vi ønsker at verdiene skal være levende og bruker disse derfor aktivt i veiledning – både av barn og personal. Det er spennende å fokusere på verdier, fordi det må føre til refleksjon og dermed voksne med mer bevisste holdninger og handlinger.

Visjon:
Vi skal strekke oss mot stjernene for å gjøre hver dag verdifull.

Verdier:
Sjenerøse Entusiastiske AnsvarligeFrilagt huske lav.png

Menneskesyn: 
”Lik respekt for alle, både barn og voksne”
”Vær mot andre slik du ønsker andre skal være mot deg”

I Kolsåstrollet jobber vi aktivt med visjon, verdier og menneskesyn, både når det gjelder barn, foreldre og personal. Disse er stadig oppe til refleksjon, noe som fører til at vi blir mer bevisste i våre holdninger og handlinger. Visjonen, verdiene og menneskesynet vårt er grunnlaget for både planlegging, gjennomføring og vurdering.

 

.