Barnehagen er underlagt Barnehageloven med forskrifter. En av forskriftene er Rammeplanen som blandt annet pålegger hver enkel barnehage å skrive årsplan. Vi oppfordrer alle foreldre til å lese barnehagens årsplan.

Vedtekter
Kolsåstrollet barnehage er organisert som en stiftelse opprettet av Forsvarsmateriell, Cyberforsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Barnehagen har som stiftelse både vedtekter etter stiftelsesloven og barnehageloven.

Vedtektene etter stiftelsesloven redegjør for stiftelsens formål, styrende organer og ledelse, samt stiftelsens økonomiske forhold. Disse vedtektene er fastsatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet, etter innstilling fra barnehagens styre.

Vedtektene etter barnehageloven regulere forhold knyttet til barnehagens drift, og gir herunder bestemmelser om barnehagens formål, opptak av barn, åpningstider, foreldrebetaling mm.  Vedtektene etter barnehageloven er vedtatt av barnehagens styre.

Vedtekterforstiftelsen2015

VedtekterKTB-2016

Linker til:
StrategiKTB201520

Danning

Rollemodeller

Barnsmedvirkning

Verdiene våre

Barns medvirkning, sosial kompetanse, lek og visjon, verdier og menneskesyn finner dere også under: Dette er vi gode på.

Rammeplan

Barnehageloven